Gebruiksvoorwaarden en privacy

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met onze gebruiksvoorwaarden. Wij wijzen je erop dat deze voorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Bezoekers van de site wordt geadviseerd periodiek de voorwaarden op wijzigingen na te gaan.

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden (‘de Gebruiksvoorwaarden’) zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van de Stichting Vrienden van het Sophia en van de Stichting Sophia Fonds (samen: de ‘Sophia Stichtingen’), alsmede op de op of via deze website aan jou ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten (‘de Informatie’).

Privacy Beleid
De Stichting Vrienden van het Sophia verwerkt de door jou aan de Stichting Vrienden van het Sophia verstrekte gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.


Doeleinden van verwerking persoonsgebonden gegevens
De Stichting Vrienden van het Sophia legt alleen die gegevens vast (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) welke nodig zijn ter uitvoering van het donateurschap, verwerking van een eenmalige gift, of afwikkeling van overige begunstigingen.

Ook kunnen we deze gegevens gebruiken om je te informeren over onze activiteiten en projecten. Als je op deze informatie geen prijs stelt kan je dit schriftelijk melden aan:
Stichting Vrienden van het Sophia, Antwoordnummer 3132, 3000 WB, Rotterdam, of via info@vriendensophia.nl.

Als je onze digitale nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen kun je jezelf eenvoudig uitschrijven door middel van een link onderaan de nieuwsbrief.


Persoonsgebonden gegevens
Wij verzamelen op onze website geen persoonsgebonden gegevens, tenzij je deze vrijwillig aan ons verstrekt. Wij zorgen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen. Alle door jou verstrekte informatie wordt door ons en door onze dienstverleners vertrouwelijk behandeld. Met dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, sluit de Stichting Vrienden van het Sophia een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de bepalingen van de AVG.


Gegevens inzien, of verwijderen; bewaartermijn
Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over jou verzamelen. Het verzoek kan ingediend worden per brief of email, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Zie hierboven voor de betreffende adressen.

Indien je jouw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij de gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht.


Adreswijzigingen en andere correcties
Voor adreswijzigingen en andere correcties, of het laten verwijderen van je gegevens, kan je een email sturen naar info@vriendensophia.nlof contact opnemen met ons algemene telefoonnummer (010) 703 67 50. Wij zullen je identiteit dan verifiëren aan de hand van enkele vragen.


Gebruik van anonieme bezoekersgegevens; cookies
Voor de meting van webstatistieken verzamelen wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kunnen wij onze dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: het IP-adres, het adres van jouw internetprovider, de browser die je gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van jouw bezoek en welke pagina’s je hebt bezocht. Ook wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen en waarmee je bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om je persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Als je bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kan je dit in de browser instellen.

Beveiliging
De Sophia Stichtingen dragen zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van de systemen, waarin jouw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat de gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Social media-platformen
Om aan jou gerichte posts of advertenties te tonen, kan de Stichting Vrienden van het Sophia gebruik maken van de mogelijkheden die social media-platformen bieden om via hen te adverteren, zoals Facebook. Je kunt jezelf afmelden voor advertenties bij Facebook via de privacy instellingen.

Informatie en aansprakelijkheid
De informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De Sophia Stichtingen zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen.

Links met andere websites
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. De Sophia Stichtingen zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Cookie en Privacy Policies zijn niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.

Eigendomsrechten
Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij de Sophia Stichtingen, tenzij anders vermeld.

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) deze website in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen deze website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Stichting Vrienden van het Sophia.

Nietigheid
Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Vestigingsadres
Stichting Vrienden van het Sophia en Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds
Wytemaweg 80
3015 CN Rotterdam

Inschrijvingsnummer K.v.K.
Stichting Sophia Kinderziekenhuis Fonds 41126788
Stichting Vrienden van Het Sophia 41134459